Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

6,8°C Hitrost vetra: 1,13 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > OBRAZCI

Obrazci

OBRAČUN KOMUNALNIH IN ENERGETSKIH STORITEV

Obrazec za prijavo oseb za obračun storitev ravnanja z odpadki

Obrazec za direktno bremenitev SEPA

Obrazec za ukinitev direktne bremenitve SEPAIZDAJA SOGLASIJ IN IZDELAVA PRIKLJUČKOV

SOGLASJA, PROJEKTNI POGOJI
Vloga za izdajo projektnih pogojev za poseg v območje varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture
Vloga za izdajo soglasja na projektne rešitve
Vloga za izdajo soglasja k priključitvi na javno infrastrukturo
Vloga za izdajo soglasja h gradnji

VODOVODNI PRIKLJUČKI, VODOVOD
Zahtevek za izdelavo vodovodnega priključka
Zahtevek za prestavitev vodovodnega priključka
Zahtevek uporabnika za prekinitev dobave pitne vode

Vloga za podaljšanje veljavnosti začasnega vodovodnega priključka

VODOMERI
Zahtevek za vgradnjo vodomera
Zahtevek za menjavo glavnega vodomera
Zahtevek za prestavitev obstoječega odjemnega mesta vodomera (vodomerni jašek)
Zahtevek za ukinitev odjemnega mesta vodomera

KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI
Zahtevek za prevzem kanalizacijskega priključka

VROČEVODNI PRIKLJUČKI, OGREVANJE

Zahtevek za priklop na vročevodno omrežjeMALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA

Od 31. 12. 2015 velja nova Uredba. Vse o spremembah in povezave na obrazce je dosegljivo na tej povezavi (KLIKNITE).

Izjava o uporabi blata za gnojilo v kmetijstvu

Obvestilo o začetku obratovanja MKČNSPREMEMBA POVRŠINE STREHE IN NAČIN ODVAJANJA STREŠNIH VOD

Vloga za spremembo podatka o površini strehe in načinu odvajanja padavinske vode s strehRAVNANJE Z ODPADKI

Zapisnik za pripravo pogodbe za smeti
Izjava o ravnanju z biorazgradljivimi odpadki