Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

6,8°C Hitrost vetra: 1,13 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Projektiranje

Projektiranje in tehnično svetovanje

Izdelava vseh vrst projektne dokumentacije za izvajanje investicijskega in tekočega vzdrževanja javne gospodarske infrastrukture, predvsem linijskih inženirskih objektov :

- idejne zasnove, projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI, PID, POV

- načrti strojnih inštalacij, načrti gradbenih konstrukcij

- vodilne mape

Izdajanje projektnih pogojev in soglasij v upravnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, ter izdajanje smernic in mnenj v postopku sprejemanja prostorskih aktov – lokacijskih načrtov.

Vodenje investicijskega inženiringa, strokovnega nadzora pri izvajanju gradbenih in strojno inštalacijskih del.

Izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč, izdajanje odločb in vodenje izterjav plačil komunalnega prispevka.

Izdelava vseh vrst geodetskih meritev, vodenje mejno ugotovitvenega postopka, parcelacije, geodetsko snemanje, izdelava vseh vrst katastrov za vodenje obratnega in zbirnega katastra, ter izdelava geodetskih elaboratov za vpis infrastrukturnih objektov v kataster GJI.