Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

6,7°C Hitrost vetra: 0,93 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > PITNA VODA > Pitna voda

Pitna voda

Voda

Od svojega hladu
podrgetava
in krhko stekleni,
ne v led,
v solzno mile
sanje, ki se
z drobnim šumom
raztisočerijo ob breg.
Maja Vidmar

 Osnovni cilj sektorja vodopreskrbe je občanom občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje nenehno zagotavljati zadostno količino pitne vode. Zbiranje, čiščenje in distribucija vode je tako osnovna dejavnost podjetja in predstavlja kar 40 % prihodkov podjetja.

Dejavnost oskrbe z vodo obsega vzdrževanje vodovodnih sistemov, vodohranov, črpališč in vseh ostalih objektov, izgradnjo novih oziroma rekonstrukcijo starih sistemov, odpravo okvar na omrežju, nadzor kakovosti pitne vode, izgradnjo oziroma rekonstrukcijo hišnih priključkov ter periodično menjavo vodomerov.

Splošne pogoje glede oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodov ter pravice, dolžnosti in odgovornosti upravljalcev in uporabnikov v zvezi z dobavo in odjemom pitne vode določa:


Tehnična izvedba in uporaba javnih vodovodov, ki so v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, je opredeljena


Zavarovana območja virov pitne vode, varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje teh virov pred onesnaženjem so določena z Odlokom o varstvu virov pitne vode na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS št. 72/97). Osnovna strokovna podlaga za obseg zavarovanih območij virov pitne vode in varstvenih pasov sta Kartografska predloga hidrogeoloških razmer na območju Občine Grosuplje in Strokovne podlage za zavarovanje zajetij pitne vode in perspektivnih vodnih virov – Hidroconsulting d.o.o Dragomer.

Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Ivančna Gorica 

Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dobrepolje 

 

Program oskrbe s pitno vodo - OBČINA DOBREPOLJE

Program oskrbe s pitno vodo - OBČINA GROSUPLJE

Program oskrbe s pitno vodo - OBČINA IVANČNA GORICA

55_Potok_Globocec.JPG 57_Radensko_polje.JPG 56_Reka_Krka.JPG