Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

6,8°C Hitrost vetra: 1,13 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > KATALOG IJZ

Katalog IJZ

1. Osnovni podatki o katalogu

NAZIV ORGANA
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje

Matična številka: 5144574
Davčna številka: 65119037

Telefon:01 788 89 10
Telefaks: 01 788 89 13
Spletna stran: http://www.jkpg.si
Elektronska pošta:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

ODGOVORNA URADNA OSEBA
Stanislav Stopar, direktor podjetja

DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA
1.12.2006

DATUM ZADNJE SPREMEMBE

9.1.2019

Katalog je v elektronski obliki dostopen na spletnem naslovu http://www.jkpg.si/katalog-ijz in v fizični obliki na sedežu podjetja.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA ORGANA
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. je ustanovljeno leta 1965 s strani Skupščine občine Grosuplje, vpis v register je bil izveden na Okrožnem Gospodarskem sodišču v Ljubljani dne 17.01.1966.

Podjetje je v lasti občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, njegova osnovna dejavnost pa je zbiranje, čiščenje in distribucija vode.

DRUŽBA JE REGISTRIRANA ZA NASLEDNJE DEJAVNOSTI (standardna klasifikacija):
1.190     Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
1.610     Storitve za rastlinsko pridelavo
2.400     Storitve za gozdarstvo
8.110     Pridobivanje kamna
8.120     Pridobivanje gramoza, peska, gline
8.910     Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
8.920     Pridobivanje šote
16.100    Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
18.120    Drugo tiskanje
20.140    Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
20.150    Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
20.200    Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
23.610    Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
23.620    Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
23.630    Proizvodnja sveže betonske mešanice
23.690    Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
23.700    Obdelava naravnega kamna
33.110    Popravila kovinskih izdelkov
33.120    Popravila strojev in naprav
33.130    Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140    Popravila električnih naprav
33.170    Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
33.190    Popravila drugih naprav
33.200    Montaža industrijskih strojev in naprav
35.119    Druga proizvodnja električne energije
35.120    Prenos električne energije
35.130    Distribucija električne energije
35.140    Trgovanje z električno energijo
35.210    Proizvodnja plina
35.220    Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230    Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300    Oskrba s paro in vročo vodo
36.000    Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000    Ravnanje z odplakami
38.110    Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120    Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210    Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220    Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310    Demontaža odpadnih naprav
38.320    Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000    Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100    Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200    Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110    Gradnja cest
42.120    Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130    Gradnja mostov in predorov
42.210    Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.220    Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910    Gradnja vodnih objektov
42.990    Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110    Rušenje objektov
43.120    Zemeljska pripravljalna dela
43.130    Testno vrtanje in sondiranje
43.210    Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220    Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290    Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310    Fasaderska in štukaterska dela
43.320    Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330    Oblaganje tal in sten
43.341    Steklarska dela
43.342    Pleskarska dela
43.390    Druga zaključna gradbena dela
43.910    Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990    Druga specializirana gradbena dela
45.200    Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.130    Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.140    Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.180    Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190    Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.770    Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900    Nespecializirana trgovina na debelo
47.761    Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762    Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.890    Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
49.410    Cestni tovorni promet
49.420    Selitvena dejavnost
52.100    Skladiščenje
52.210    Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.240    Pretovarjanje
52.290    Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
58.110    Izdajanje knjig
58.190    Drugo založništvo
62.030    Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090    Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110    Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120    Obratovanje spletnih portalov
63.990    Drugo informiranje
64.910    Dejavnost finančnega zakupa
64.920    Drugo kreditiranje
64.990    Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
68.100    Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310    Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320    Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.200    Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
71.111    Arhitekturno projektiranje
71.112    Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.121    Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129    Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200    Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.110    Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120    Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200    Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100    Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.900    Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110    Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120    Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.210    Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.310    Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
77.320    Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.330    Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390    Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
81.100    Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210    Splošno čiščenje stavb
81.220    Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290    Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300    Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.110    Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910    Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.920    Pakiranje
82.990    Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve
95.240    Popravila pohištva
96.030    Pogrebna dejavnost
96.090    Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

Direktor podjetja (Stanislav Stopar)

Tehnični sektor (Tomaž Rigler)

Splošni sektor (Primož Žerjav)

Finance in računovodstvo (Tatjana Vozlič)

Sektor vode (Janez Virant)

Sektor odpadki (Alojz Mehle)

Sektor varstvo okolja (Sandi Hribar)

ORGANIGRAM ORGANA

 organigram organa jkpg

TEMELJNI PROCESI PODJETJA

 temeljni proc podjetja

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE
Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja: Stanislav Stopar, direktor
Telefon: 01 7888 911, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Sprejeti odloki, ki urejajo področje delovanja gospodarskih javnih služb

Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. (UL RS 85/2013).

DRŽAVNI PREDPISI (ZAKONI, PRAVILNIKI, UREDBE, SKLEPI)

Povezave: http://zakonodaja.gov.si/; www.uradni-list.si

Najpomembnejši zakoni:

·         Zakon o varstvu okolja 

·         Zakon o vodah

·         Zakon o gospodarskih javnih službah

·         Zakon o lokalni samoupravi

·         Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

·         Zakon o javnih financah

·         Zakon o revidiranju

·         Zakon o javnem naročanju

·         Zakon o računskem sodišču

 

NAJPOMEMBNEJŠI PODZAKONSKI PREDPISI

·         Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

·         Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih 

·         Uredba o prevzemanju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunalnih odpadkov in o določitvi najvišje cene njihovega odlaganja 

·         Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

·         Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo  

·         Uredba o ravnanju z odpadki 

·         Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest 

·         Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi

·         Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami 

·         Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili 

·         Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami 

·         Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom 

·         Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih 

·         Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

PREDPISI LOKALNIH SKUPNOSTI

·         Zakonodaja v Občini Dobrepolje

·         Zakonodaja v Občini Grosuplje

·         Zakonodaja v Občini Ivančna Gorica

OBČINA GROSUPLJE

·         Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje (UL RS 111/2013)

·         Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Grosuplje (UL RS 52/2013)

·         Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Grosuplje (UL RS 111/2013)

·         Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (UL RS 18/17)

·         Odlok o varstvu pitne vode na območju občine Grosuplje (UL RS 72/97)

·         Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov na območju Občine Grosuplje (UL RS 78/215)

·         Odlok o varstvu virov pitne vode na območju občine Grosuplje (UL RS 72/97)

·         Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Grosuplje (UL RS 44/2015)

·         Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje mesta Grosuplje in naselja Brezje pri Grosupljem v Občini Grosuplje (UL RS 80/2017).

OBČINA IVANČNA GORICA

·         Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (UL RS 8/2004)

·         Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Ivančna Gorica (UL RS 43/2013)

·         Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica (UL RS 17/2014)

·         Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (UL RS 17/2014)

·      Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (UL RS 54/2015)

·         Odlok o varstvu pitne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik občine Ivančna Gorica 5/97)

·         Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi  javnih  vodovodov na območju Občine Ivančna Gorica (UL RS 55/2015)

·         Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Ivančna Gorica (UL RS 55/2015)

OBČINA DOBREPOLJE

·         Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Dobrepolje (UL RS 57/2013)

·         Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje (UL RS 10/1996)

·         Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Dobrepolje (UL RS 99/2013)

·         Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrepolje UL RS 22/2013)

·         Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dobrepolje (UL RS 64/2000)

·         Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Dobrepolje (UL RS 86/2015)

·         Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov ter naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Dobrepolje (UL RS 86/2015)

PREDPISI EU

·         Direktiva o odlaganju odpadkov (1999/31/ES).

·         Okvirna direktiva o odpadkih (2008/98/ES).

Nova okvirna direktiva o odpadkih uvaja obvezno hierarhijo odpadkov in določa prednostni red ravnanja z odpadki, tako da je na vrhu seznama preprečevanje, sledijo ponovna uporaba, recikliranje in drugi postopki predelave, odstranjevanje, kot je na primer odlaganje na odlagališčih, pa bi se moralo uporabljati le kot zasilni izhod.

·         Direktiva (2009/28/ES) o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, ki opredeljuje tudi pridobivanje bioplina s predelavo bioloških odpadkov.

Predpisi EU (http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_chp/rps_chp_2.html)

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

STRATEŠKI DOKUMENTI

1.       Nacionalni program varstva okolja (NPVO) (UL RS 83/1999)

2.       Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO) (UL RS 2/2006)

3.       Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2009-2013

4.       Operativni program ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo za obdobje 2006-2008

5.       Operativni program ravnanja z baterijami in akumulatorji za obdobje 2003 - 2006

6.       Operativni program ravnanja z odpadnimi olji za obdobje od 2003 do konca 2006

7.       Operativni program ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje od 2002 do konca 2007

8.       Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki za obdobje od 2004 do konca 2008

9.       Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.  smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta, projektne pogoje ter soglasja k projektnim rešitvam.

SOGLASJA:

·         Soglasje za priključitev obstoječih stavb oziroma drugih inženirskih objektov na javno omrežje

·         Soglasje za začasni priključek (vodovod, kanalizacija, toplovod))

·         Soglasje za ukinitev priključka (vodovod, kanalizacija, toplovod)

·         Soglasje k projektnim rešitvam (vodovod, kanalizacija, toplovod)

·         Soglasje k spremembam (vodovod, kanalizacija, toplovod)

·         Soglasje k priključitvi v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja (vodovod, kanalizacija, toplovod)

·         Soglasje k gradnji

 

IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV

Pravna podlaga za izdajo projektnih pogojev je Zakon o gradnji objektov. Projektni pogoji se izdajo na podlagi vloge. Vlogi mora biti priložena idejna zasnova, mapna kopija parcel ter arhitektonsko zazidalna situacija. Predviden rok izdaje projektnih pogojev je 10 dni.

RAZNO

·         Postopek oddaje javnih naročil v skladu z zakonom.

·         Reklamacijski postopki uporabnikov.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

SEZNAM EVIDENC

·         Kataster podzemnih objektov (vodovod, toplovod, kanalizacija)

·         Evidenca priključkov (vodovod, toplovod, kanalizacija)

·         Evidenca črpališč in vodohranov

·         Evidenca zbirnih mest in ekoloških otokov

·         Evidenca vzdrževanih lokalnih cest

·         Evidenca javnih zelenih površin

·         Evidenca odjemnih mest

·         Evidenca lastnikov vodovodnih priključkov in priključkov na javni kanal

·         Evidenca plačnikov

·         Evidenca sklenjenih pogodb

·         Evidenca izterjav

·         Evidenca vhodnih in izhodnih dokumentov

·         Evidenca najemnikov nagrobnih parcel

·         Evidenca pokojnih na pokopališčih

·         Evidenca grobov

·         Evidenca vrste pokopa

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

SEZNAM ZBIRK
Ceniki Javnega komunalnega podjetja Grosuplje
Obrazci Javnega komunalnega podjetja Grosuplje

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

·         sporočila za javnost (dosegljiva na spletni strani družbe)

·         obvestila na računih za komunalne storitve

·         letaki in obvestila

·         elektronski obrazci na spletni strani družbe

 

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

OPIS DOSTOPA DO POSAMEZNIH SKLOPOV INFORMACIJ

·         Za dostop preko spleta potrebujete dostop do spleta in ustrezen brskalnik, preko katerega se povežete na www.jkpg.si.

·         Obrazec Zahtevka pridobite na oddelku reklamacij na upravi podjetja vsak dan med 07:00 h in 15:00 h.

·         Vsi obrazci, vezani na Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) so dostopni n povezavi: https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/

·         Zahtevane informacije pridobijo ljudje s posebnimi potrebami v skladu s 13. členom uredbe.

4. Cenik posredovanja informacij javnega značaja

Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

·         Vprašanja glede zaračunavanja vseh vrst storitev (položnice)

·         Vprašanja glede dopisov in opominov

·         Podatki o obratovalnem času Centra za ravnanje z odpadki Špaja Dolina

·         Podatki o kakovosti pitne vode

·         Podatki o storitvah praznjenja in čiščenja greznic

·         Informacije glede zimske službe

·         Informacije glede odvoza odpadkov

·         Podatki o pogrebih in pokopališču

Potrjuje: Stanislav Stopar, direktor